Algemene Voorwaarden


Contact

Algemene voorwaarden The Orange Typewriter

Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en The Orange Typewriter gesloten overeenkomsten.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat The Orange Typewriter een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden The Orange Typewriter eerst nadat deze schriftelijk door The Orange Typewriter zijn bevestigd.
 4. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan The Orange Typewriter wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij/zij The Orange Typewriter, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst
 1. The Orange Typewriter zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal The Orange Typewriter de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door The Orange Typewriter mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 3. Een door The Orange Typewriter opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient The Orange Typewriter in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
 4. Alvorens tot verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versie van de tekst(en) te controleren en goed te keuren. Indien The Orange Typewriter, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van The Orange Typewriter zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
 5. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan The Orange Typewriter te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan The Orange Typewriter. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend The Orange Typewriter daartoe bevoegd.
 2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is The Orange Typewriter te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van The Orange Typewriter openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch The Orange Typewriter jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
Artikel 4 Gebruik en licentie
 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met The Orange Typewriter, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de tekst(en) voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de tekst(en), waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan The Orange Typewriter bekend te zijn gemaakt.
 2. De opdrachtgever is tenzij anders overeengekomen zonder de schriftelijke toestemming van The Orange Typewriter niet gerechtigd de tekst(en) ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging van de voorlopige of definitieve tekst(en), heeft The Orange Typewriter recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van The Orange Typewriter een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 3. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is; b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
 4. The Orange Typewriter heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de tekst(en) te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
Artikel 5 Honorarium en bijkomende kosten
 1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die The Orange Typewriter voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
 2. Indien The Orange Typewriter door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door The Orange Typewriter gehanteerde honorariumtarieven.
 3. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft The Orange Typewriter na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door The Orange Typewriter te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,- afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien de overeenkomst voorziet in het geven van een training door The Orange Typewriter aan opdrachtgever. In dat geval wordt er een vaste prijs gehanteerd.
Artikel 6 Betaling
 1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door The Orange Typewriter nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door The Orange Typewriter gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. btw.
 2. The Orange Typewriter heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 3. De opdrachtgever verricht de aan The Orange Typewriter verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan The Orange Typewriter heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
Artikel 7 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
 1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst met opdrachtnemer opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 2. Indien de overeenkomst door The Orange Typewriter wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van The Orange Typewriter redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 3. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de vervulling van de opdracht die reeds door The Orange Typewriter op zich zijn genomen, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 4. Zowel The Orange Typewriter als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft The Orange Typewriter het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
 5. In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door The Orange Typewriter zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat The Orange Typewriter ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die The Orange Typewriter vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 6. Wanneer de werkzaamheden van The Orange Typewriter bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
 7. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien de overeenkomst voorziet in het geven van een training door The Orange Typewriter aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht om binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst te herroepen. Als er binnen deze periode geen trainingen zijn gevolgd is dit kosteloos. Indien er binnen deze periode één of meerder trainingen zijn gevolgd dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
 8. The Orange Typewriter behoudt zich het recht voor trainingen te annuleren door calamiteiten of door ziekte van de trainer, zonder dat The Orange Typewriter hiervoor schadeplichtig is. Wanneer een training door The Orange Typewriter geannuleerd wordt, zal het reeds voldane trainingsgeld gerestitueerd worden.
Artikel 8 Garanties en vrijwaringen
 1. The Orange Typewriter garandeert dat het geleverde door haar is geschreven en dat, indien er auteursrecht op de tekst(en) rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 2. De opdrachtgever vrijwaart The Orange Typewriter of door The Orange Typewriter bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 3. De opdrachtgever vrijwaart The Orange Typewriter voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
 1. The Orange Typewriter is niet aansprakelijk voor:
  a) misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  b) fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  fouten of tekortkomingen in de tekst(en)/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.4 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
  c) voor het niet behalen van de gewenste resultaten door opdrachtgever bij opvolging van adviezen van The Orange Typewriter.
 2. The Orange Typewriter is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
  a) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade.
  b) de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van The Orange Typewriter aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van The Orange Typewriter voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van The Orange Typewriter of de bedrijfsleiding van The Orange Typewriter -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van The Orange Typewriter voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door The Orange Typewriter gemaakte kosten voor inschakeling van derden.
 4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 5. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan The Orange Typewriter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
Artikel 10 Overmacht
 1. Indien de tekortkoming in artikel 9 het gevolg is van overmacht, zal The Orange Typewriter niet aansprakelijk zijn voor de schade. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van The Orange Typewriter, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van The Orange Typewriter zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van The Orange Typewriter, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal The Orange Typewriter overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die The Orange Typewriter heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.
Artikel 11 Overige bepalingen
 1. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
Artikel 12 Rechtskeuze en Forumkeuze
 1. Op de overeenkomst tussen The Orange Typewriter en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen The Orange Typewriter en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar The Orange Typewriter is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van The Orange Typewriter.
Artikel 13 Identiteit The Orange Typewriter
 1. The Orange Typewriter is in de KvK geregistreerd onder nummer 67370462. The Orange Typewriter draagt btw-identificatienummer NL183563943B01. Verder is The Orange Typewriter (statutair) gevestigd aan de Duivenlaan 11 2 (7331 AP) te Apeldoorn.
 2. The Orange Typewriter is per e-mail te bereiken via contact@theorangetypewriter.nl, middels de website www.theorangetypewriter.nl en telefonisch te bereiken op +316 52 63 51 00.
Algemene voorwaarden downloaden

Orange Services

Text

Van nieuwsbericht tot informatief document. Uw passie en kennis vertaalt.

Lees meer over Orange teksten

Translations

A good translation is more than text in a different language.

Read more about Orange translations

Advies

Weet hoe uw potentiële klanten te bereiken èn raken.

Lees meer over Orange adviezen

Contentmanagement

Voor online teksten en beheer. Get Connected.

Lees meer over Orange contentmanagement